Privatlivspolitik

Finanstilsynet driver Rådtilpenge.dk. Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Finanstilsynet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med tilsynets opgavevaretagelse.

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Finanstilsynet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med Finanstilsynets opgavevaretagelse, når du retter henvendelse til os og besøger vores hjemmesider.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for deres fortrolighed og for dit privatliv.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, en e-mailadresse, et kontonummer eller et CPR-nummer.

Finanstilsynet som dataansvarlig

Finanstilsynet er dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. Vi er også dataansvarlige, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller hvis du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside.

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Vi kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver.

Finanstilsynets formål og grundlag for at behandle personoplysninger

Finanstilsyets myndighedsopgaver

Finanstilsynets hovedopgave er at føre tilsyn med virksomheder indenfor den finansielle sektor. Vi fører bl.a. tilsyn med, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig, og at virksomhederne overholder den finansielle lovgivning, herunder regler om forbrugerbeskyttelse, kapitalmarkedsloven og hvidvasklovgivningen.

Størstedelen af Finanstilsynets behandlinger af personoplysninger foregår som en del af vores offentlige myndighedsudøvelse. Vi vil også behandle en række personoplysninger om dig, når du kontakter os via mail eller en kontaktformular på www.finanstilsynet.dk, www.dfsa.dk, www.raadtilpenge.dk, virksomhedsregister.finanstilsynet.dk og OAM.finanstilsynet.dkNår du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Finanstilsynet behandler primært ikkefølsomme personoplysninger, herunder fortrolige personoplysninger, i forbindelse med vores myndighedsopgaver, eksempelvis:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Økonomioplysninger
 • CPR-nummer

Vores grundlag for at behandle ikkefølsomme personoplysninger er primært databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Hvad angår CPR-numre, er vores grundlag for behandlingen databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Vi vil behandle oplysninger om strafbare forhold, når det er nødvendigt for os i forbindelse med vores myndighedsopgaver. Det vil f.eks. være, når det er nødvendigt for os at indsamle straffeattester til brug for udøvelsen af vores myndighedsopgaver. Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

I nogle tilfælde vil vi behandle følsomme personoplysninger, når det er nødvendigt for os i forbindelse med vores myndighedsopgave, eller hvis du anfører følsomme personoplysninger i en henvendelse til os. Følsomme personoplysninger er f.eks. helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Vores grundlag for at behandle følsomme personoplysninger er primært databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Nyhedsbrev

Finanstilsynet udgiver et nyhedsbrev, som det er muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside. Med det formål at udsende nyhedsbrevet behandler vi ikkefølsomme personoplysninger i form af:

 • E-mailadresse
 • Din information om, hvilke nyhedsbreve du har tilmeldt dig
 • Dit samtykke

Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, og vi behandler på den baggrund ovenstående oplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Profil på Rådtilpenge.dk

Finanstilsynet driver Rådtilpenge.dk. Opretter du en profil på Rådtilpenge.dk, behandler Finanstilsynet dine ikkefølsomme personoplysninger i form af:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Dit samtykke

Profilen bliver oprettet på baggrund af samtykke, og vi behandler på den baggrund ovenstående oplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Cookies
Finanstilsynet anvender cookies på hjemmesiden www.finanstilsynet.dkwww.dfsa.dkwww.raadtilpenge.dk og www.virksomhedsregister.finanstilsynet.dk. På OAM.finanstilsynet.dk sætter Finanstilsynet en teknisk, nødvendig cookie, som Finanstilsynet har vurderet, at der ikke skal indhentes samtykke til. Det følger af cookiebekendtgørelsens § 4. Vi behandler altid ikkefølsomme personoplysninger i form af:

 • IP-adresse
 • Sprogvalg

Hvad angår nødvendige cookies, er vores grundlag for behandling af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvad angår øvrige cookies, er vores grundlag for behandling af personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Finanstilsynet har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. Hvis du accepterer andre cookies end nødvendige cookies, skal du være opmærksom på, at vi efter omstændighederne behandler andre typer af ikkefølsomme personoplysninger end nævnt ovenfor. Du kan læse mere om cookiepolitikken her.

Besøgende i Finanstilsynets lokaler

Finanstilsynet får besøgende i flere sammenhænge, f.eks. kandidater til jobs i Finanstilsynet eller repræsentanter fra finansielle virksomheder. 

Der foretages videoovervågning af alle indgange til Finanstilsynet, hvilket sker af sikkerhedsmæssige årsager. Når du besøger Finanstilsynet, vil Finanstilsynet derfor behandle ikkefølsomme oplysninger om dig i form af video.

Hvad angår videoovervågning af indgange til Finanstilsynet, er vores grundlag for behandling af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejdere i Finanstilsynet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Finanstilsynets myndighedsopgaver

Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, for at kunne opfylde vores forpligtigelser som offentlig myndighed, og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Oplysninger om dig i Finanstilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem overføres i overensstemmelse med arkivloven til opbevaring i Rigsarkivet efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen, som oplysningerne indgår i, er afsluttet.

Efter en journalperiode er afsluttet, vil Finanstilsynet i en periode fortsat have adgang til søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 15 år efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Nyhedsbrev

Vi kan opbevare dine personoplysninger i op til 30 dage, fra du tilbagekalder dit samtykke. Herefter sletter vi oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

Profil på Rådtilpenge.dk

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 24 timer, efter du har slettet din profil på siden. Herefter sletter vi oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

Cookies

I vores cookiepolitik kan du læse nærmere om de enkelte cookies levetid. Du finder cookiepolitikken her.

Besøgende i Finanstilsynets lokaler

Videoovervågningsmateriale opbevares i 30 dage. Herefter sletter vi materialet, medmindre der findes en saglig grund til at opbevare materialet længere. 

Hvornår videregiver vi dine oplysninger?

Finanstilsynets myndighedsopgaver

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver, og efter offentligheds- og forvaltningslovens regler om aktindsigt.

I forlængelse heraf bemærker vi, at de oplysninger ansatte i Finanstilsynet, personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, og eksperter, der handler på Finanstilsynets vegne, får kendskab til gennem tilsyns- og afviklingsvirksomheden, og fortrolige oplysninger, som de får kendskab til fra Finansiel Stabilitet kun videregives i overensstemmelse med tavshedspligten i § 354 i lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende bestemmelser i Finanstilsynets øvrige hovedlove.

Det kan f.eks. være til Finansiel Stabilitet, når oplysningerne er nødvendige for, at Finansiel Stabilitet kan varetage sine opgaver, eller til Datatilsynet, når oplysningerne er nødvendige for Datatilsynets varetagelse af sine opgaver som uafhængig tilsynsmyndighed for efterlevelse af databeskyttelsesreglerne.

Finanstilsynet offentliggør desuden i visse tilfælde resultatet af vores afgørelser eller tilsyn. Det gør vi, når vi som tilsynsmyndighed er forpligtet til det, og når der i øvrigt er hjemmel til en sådan offentliggørelse.

Finanstilsynet er tilsluttet Center for Cybersikkerheds sensornetværk. Det indebærer, at oplysninger om trafik, der kommer fra det åbne internet til os, bliver videregivet til Center for Cybersikkerhed med henblik på, at centeret kan vurdere, om trafikken udgør en risiko for Finanstilsynet. Det betyder f.eks., at oplysninger om mailadresser og emnefelter på indkomne mails bliver videregivet.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende regler.

Nyhedsbrev

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, men overlader dem til vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende regler.

Cookies

Hvis du giver samtykke til brugen af cookies, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil videregive oplysninger om din brug af vores hjemmesider til vores analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Vi overlader desuden dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende regler. 

Besøgende i Finanstilsynets lokaler

Vi videregiver ikke oplysninger om dig i form af videoovervågningsmateriale, medmindre der er tale om særlige tilfælde, hvor vi skal videregive videoovervågningsmateriale til politiet til brug for politiets efterforskning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Finanstilsynets myndighedsopgaver

Finanstilsynet kan i visse tilfælde overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU- og EØS-området. Vi overfører kun dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, når vi har hjemmel til det i vores særlovgivning, og når vi har et gyldigt overførselsgrundlag efter reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til Finanstilsynets behandling af oplysninger om dig. Du har f.eks. ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt). Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 21. Vi skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også, når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Finanstilsynet behandler om dig. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Finanstilsynet.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Finanstilsynets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Finanstilsynet. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Finanstilsynet.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen dpo@em.dk, på telefonnummer 33 92 33 50 eller ved brev til: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K.

Hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmesider kan indeholde sociale mediefunktioner fra f.eks. LinkedIn. Hvis du trykker på disse, vil du blive ledt over på det sociale mediets platform.

Disse sociale medier har deres egen privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser, vilkår og privatlivspolitik grundigt, inden du trykker på links og dermed afgiver personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger om denne privatlivspolitik

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk
CVR nummer: 10598184

Finanstilsynets privatlivspolitik er senest opdateret 25. marts 2023.