Privatlivspolitik

Finanstilsynet driver Rådtilpenge.dk. Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Finanstilsynet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med tilsynets opgavevaretagelse.

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Finanstilsynet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med tilsynets opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse, konto- eller et CPR-nummer.

Finanstilsynet som dataansvarlig

Finanstilsynet er dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Finanstilsynet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Finanstilsynet kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

Finanstilsynets grundlag for at behandle personoplysninger
Finanstilsynets hovedopgave er at føre tilsyn med finansielle virksomheder, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber. Finanstilsynet fører bl.a. tilsyn med, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig og at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning og regler om forbrugerbeskyttelse.

Størstedelen af Finanstilsynets behandlinger af personoplysninger foregår som en del af tilsynets offentlige myndighedsudøvelse.

Vores grundlag for at behandle almindelige personoplysninger er primært efter databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Vores grundlag for at behandle følsomme personoplysninger er primært efter databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Finanstilsynet har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om cookiepolitikken her.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Finanstilsynet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Hvornår videregiver vi dine oplysninger?

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver og efter offentligheds- og forvaltningslovens regler om aktindsigt. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at de oplysninger ansatte i Finanstilsynet får kendskab til gennem tilsynsvirksomhed kun videregives i få tilfælde og i overensstemmelse med tavshedspligten i § 354 i lov om finansiel virksomhed.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, f.eks. ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Finanstilsynet skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Finanstilsynet behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Finanstilsynets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Finanstilsynet. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Finanstilsynet.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmesider kan indeholde sociale mediefunktioner som f.eks. LinkedIn, som har deres egen privatlivspolitik.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger og om denne politik

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk
CVR nummer: 10598184

Finanstilsynets privatlivspolitik er senest opdateret 15. juli 2021.